PCB

Polyklorerade bifenyler är svårnedbrytbara organiska föreningar som kan finnas i äldre byggnader, fogmassor, isolerrutor och kondensatorer.

PCB återfinns bland annat i fogmassor, isolerrutor, kondensatorer med mera och påverkar vår fortplantningsförmåga samt vårt immunförsvar. Ämnet kan även bidra till utveckling av cancer.

Förordning (2007:19) om PCB m.m. kräver att:

  • Byggnader uppförda eller renoverade under tiden 1956-1973 skall vara inventerade rörande förekomst av PCB senast 30/6-2008.
  • Byggnader uppförda 1956-1969 skall vara sanerade senast 30/6 2014.
  • Byggnader uppförda 1970-1973 samt industribyggnader skall vara sanerade senast 30/6 2016.

Vi på Schröder Skadeteknik AB är utbildade av ADD SAFE för sanerig av PCB-haltiga fogar. Vårt mål är att på ett effektivt och metodiskt sätt uföra saneringen. Genom goda dagliga arbetsrutiner når vi saneringsmålen samt säkerställer att aktuella föreskrifter och förordningar följs.