Dokument & Nedladdningar

Miljöpolicy

På Schröder Skadeteknik AB är vi specialister på skadesanering, avfuktning, golvslipning, rivning samt rivning av hälsofarliga material.

Vår arbetsmiljö skall präglas av respekt och förtroende för individen och miljön samt vara säker och stimulerande.

Det ska vara naturligt att arbeta för ett hållbart samhälle. Vi ska alla ta ett gemensamt ansvar för att kommande generation ska ges möjligheten att uppleva och njuta av frisk luft, rent vatten, biologisk mångfald och en levande natur.

Genom vårt arbete åtar vi oss att genom ett aktivt arbete förebygga företagets negativa påverkan på miljön och minska vårt ekologiska fotavtryck.

Med ekologiskt fotavtryck menar vi att vi tar hänsyn till livscykelperspektivet gällande dom betydande miljöaspekterna som vi har i vår verksamhet.” Från jord är du kommen och till jord ska du åter gå”. Detta genom att vi första hand välja dom bästa och mest miljövänliga produkterna ifrån lokala leverantörer.

Stor vikt läggs också att prioritera källsortering och nyttjandet av lokala certifierade transportörer. På så sätt säkerställer vi att vårt material tas om hand på ett miljöriktigt sätt.

På Schröder skadeteknik bevarar vi även material genom att vi omhändertar och sanerar kunders lösöre. På så sätt minskar vi bidragandet till slit och slängsamhället.

ATT UTFORMA EN MILJÖPOLICY ÄR INTE SÅ SVÅRT MEN ATT UPPRÄTTHÅLLA DEN ÄR DEN VERKLIGA UTMANINGEN. FÖRETAGETS EKOLOGISKA FOTAVTRYCK MÅSTE MINSKAS FÖR ATT NÄSTA GENERATION SKA HA MÖJLIGHET ATT UPPLEVA DET VI IDAG GES MÖJLIGHET TILL. FÖRETAGET KOMMER DÄRFÖR SE TILL ATT:

 • Användningen av energi och material alltid är så effektiv som möjligt.
 • Verksamheten lever upp till alla gällande regler och lagkrav inom miljöområdet.
 • Verka för att kunder och leverantörer informeras om vårt miljöarbete.
 • Aktivt arbeta med att förbättra och utveckla vårt miljöarbete på alla områden som berör vår verksamhet.
 • Miljöpolicyn kommuniceras öppet till alla medarbetare och övriga intressenter.
 • Tjänsteresor görs så effektivt som möjligt, både ur tids - och miljöperspektiv.
 • Leverantörerna måste sköta sin produktion enligt gällande lagar och förordningar för att deras produkter ska vara såpass miljövänliga att de möter våra uppställda miljömål.
 • Verka för begränsning av produkter som är skadliga för människor och miljö.
 • Särskilja och omhänderta skadliga restprodukter och miljöfarliga avfall.
 • Minska avfallsmängderna och begränsa material- och energiuttaget.
 • Kontinuerligt utbilda vår personal
 • Serva och ta hand om maskiner och inventarier
 • Följa företagets rutiner gällande hantering av kemikalier, avfall