Visselblasar-info

 

Så här går det till när en anmälan görs 

  • Rapporterade missförhållanden rapporterade via hemsida lagras i företagets webbaserade arbetsordermodul Fieldly. Väljer du att vara anonym registreras inga uppgifter. Övriga rapporteringar lagras direkt i Fieldlys modul checklistor. För att vara anonym låter du adressfältet "post@post.se" stå kvar. 
  • Efter din rapportering får du en bekräftelse på att vi mottagit din anmälan (förutsatt att du inte meddelat annat). 
  • Ansvarig på Schröder skadeteknik bokar möte med behöriga för att vidare redogöra för ärendet. Redogörelsen görs i samband med att en checklista kallad Avvikelserapport/reklamation/visselblåsare startas. 
  • Via checklistan riskbedömer vi mottagen visselblåsare och tar därefter ställning vilken prio den har. Oavsett prio följs den upp med samma rutiner som för rapportering av risker och avvikelser. (riskbedömning, riksnivå, åtgärdsförslag, uppföljning) Detta för att säkerställa att de följs upp och får önskad effekt. 
  • Löpande återkoppling kommer härefter att hållas med dig ifrån ansvariga. Du kan även komma att erbjudas att anonymt komplettera dina uppgifter för att vi bättre ska kunna ta beslut i ärendet. 
  • Efter avslutad utredning redovisar vi resultatet av vår utredning samt ev. åtgärder och rekommendationer.  

Samtliga anmälningar lagras så länge vi anser att det är av vikt för företaget att ha dem lagrade. 

 

 

 

 

Vad ska en anmäla innehålla!

En anmälan ska innehålla 

  • En så tydlig beskrivning som möjligt om vad missförhållandena eller oegentligheterna består av.
  • Ev bilder eller andra underlag för iakttagelsen (plats, tidpunkt)
  • Namn på vem eller vilka iakttagelsen gäller
  • Ev kontaktuppgifter till dig som gör anmälan (frivilligt)