MÖGELSANERING

Mögelsvampar är naturens hjältar som hjälper till att bryta ned döda djur, växter och annat organiskt material. Tyvärr kan inte mögelsvamparna skilja på vilket material som är ditt och vilket som är naturens.

Mögel växer gärna i våra bostäder, främst på organiska material där fukt är ett faktum. Mögel kan dock även växa på andra material, exempelvis betong. Detta på grund av att den ej organiska ytan då blivit nedsmutsad av organiskt material. En förutsättning för att mögel ska bildas är att materialet är fuktigt. Fukt finns överallt och kan lätt bli ett problem i bostäder med bristfällig ventilation och som är undermåligt fuktskyddade. Tyvärr är fuktproblem svåra att identifiera, man blir oftast uppmärksammad på dem i samband med att mögel börjar växa. Vanliga kännetecken på fuktproblem är bubblor och/eller missfärgningar på ytskikt.

Förekomst av mögel påverkar inte bara bostaden negativt utan även din hälsa. Långtidsexponering av mögel kan orsaka bland annat astma och allergier, därför är det av stor vikt att fuktproblemet åtgärdas och att eventuell mögelpåväxt saneras.

Fuktutredning/ mögelutredning

Innan en sanering och åtgärd påbörjas måste orsaken till problemet lokaliseras. Med hjälp av BioDetect-instrument och fuktmätare tar vi reda på graden av biologisk förorening på aktuella ytor samt får en uppfattning om vilka ytor som innehåller för mycket fukt. I samband med detta får vi även svar på vad som orsakar mögelangreppet. Utifrån resultaten från mätningarna, tillsammans med vår gedgigna erfarenhet av fukt- och mögelproblem, tar vi i samråd med dig som kund sedan fram en åtgärdsplan.

Efter avslutad mögelsaneringen säkerställer vi att problemet ej återkommer. Detta genom olika lösningar, exempelvis avfuktning (läs mer om detta under avfuktning) eller rekonstruktion av byggnadsmaterial. I vissa fall räcker det med att enbart sanera möglet och den eventuella fukten.

För att du som kund ska känna dig trygg dokumenteras allting, både före och efter sanering. Dokumentationen överlämnas i en behändig folder för framtida referens.

Läs gärna mer om de material och medel vi använder vid mögelsanering här.