Systematiskt Arbetsmiljöarbete

Inledning

”Med systematiskt arbetsmiljöarbete menas arbetsgivarens arbete med att undersöka, genomföra och följa upp verksamheten på ett sådant sätt att ohälsa och olycksfall i arbetet förebyggs och en tillfredställande arbetsmiljö uppnås”

Det systematiska arbetsmiljöarbetet skall ingå som en naturlig del
i den dagliga verksamheten.

Arbetsgivaren skall ge arbetstagarna och skyddsombuden möjlighet att medverka i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Undersökning

Arbetsmiljön kan man undersöka på flera olika sätt, se förslag nedan. Det viktiga är att komma ihåg är att undersöka såväl de ergonomiska, tekniska, fysiska som de psykosociala och organisatoriska arbetsförhållandena.

 • Riskbedömning
 • Skyddsrond
 • Arbetsplatsträffar
 • Personalmöten
 • Medarbetar-/utvecklingssamtal
 • Enkäter

Riskbedömning

Vid riskbedömningar ska man bedöma om det finns risk att medarbetarna drabbas av skador eller ohälsa. Denna riskbedömning ska dokumenteras.

Det är viktigt att medarbetarna är delaktiga i arbetet med att bedöma riskerna i de arbets- uppgifter och den arbetssituation de har och i de förändrings- och utvecklingsarbete som påverkar det egna arbetet.

Det är lätt att se den mänskliga faktorn som orsak när det hänt en olycka eller när ohälsa uppträder. Ofta är de grundläggande orsakerna dock en kombination av mänskliga, tekniska och organisatoriska faktorer. Teknik, arbetsinnehåll, arbetsrelationer och arbetsorganisation påverkar oss fysiskt, psykiskt och socialt. Därför är det viktigt att bedöma risker i alla de aspekterna löpande och särskilt vid förändringar i struktur, organisation och verksamhet.

Om någon arbetstagare råkar ut för ohälsa eller olycksfall i arbetet och om något allvarligt tillbud inträffar i arbetet, ska arbetsgivaren utreda orsakerna så att risker för ohälsa och olycksfall kan förebyggas i fortsättningen.

Åtgärder

>När undersökningarna är genomförda och riskerna bedömda ska de åtgärdas direkt. Om
det av någon anledning inte går att genomföra åtgärder direkt, t.ex. om det är stora och omfattande, så skall de föras in i en skriftlig handlingsplan. Handlingsplanen skall innehålla vad det är som skall göras, vem som skall göra det och när det skall göras.

Kontroll/uppföljning

Uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet genomförs årligen. Om arbetet inte fungerar bra skall förbättringar genomföras.

Ändringar och åtgärder skall följas upp och kontrolleras om de fått önskad effekt och att det inte uppstått nya risker. Fortlöpande granskas:

 • om handlingsplanernas åtgärder gav avsett resultat,
 • om målen för verksamheten efterlevs,
 • om arbetsorganisationen och uppgiftsfördelningen överensstämmer med verksamheten,
 • olycksfall, tillbud, arbetssjukdomar, personalfrånvaro och personalomsättning.

Dokumentation

Arbetsgivaren skall ha de rutiner och dokument som behövs för det systematiska arbetsmiljö- arbetet med hänsyn till verksamhetens art och omfattning.

Det är obligatoriskt att skriftligen dokumentera:

 • arbetsmiljöpolicyn som beskriver hur arbetsmiljöförhållandena i verksamheten skall vara,
 • rutiner för hur det systematiska arbetsmiljöarbetet skall gå till,
 • fördelningen av uppgifter i arbetsmiljöarbetet till chefer och arbetsledare,
 • riskbedömning av arbetsförhållandena,
 • handlingsplan för åtgärder som inte genomförs omedelbart,
 • instruktioner i de fall som det finns allvarliga risker i arbetet samt
 • årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Samverkan

För att åstadkomma en god arbetsmiljö och för att kunna arbeta med arbetsmiljöfrågor på
ett effektivt sätt sker arbetet i samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. En bra arbetsmiljö och att medverka i arbetsmiljöarbetet är en uppgift för alla, chefer som medarbetare, och det är viktigt att arbeta tillsammans med det. Arbetsmiljöfrågor behandlas i olika forum samt på olika nivåer i organisationen, förslag enligt nedan.

 • Arbetsplatsträffar
 • Veckomöten
 • Medarbetar-/utvecklingssamtal
 • Riskbedömning
 • Skyddsrond

Kompetensutveckling, utbildning och introduktion

Nyanställda, elever, praktikanter och befintlig personal skall få tillräcklig introduktion, information och utbildning. Checklista ska fyllas i och signeras.

Chefer och arbetsledare som fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet skall ha de kunskaper, kompetens, befogenheter och resurser som krävs för att kunna bedriva detta arbete.

Samtliga medarbetare skall ha kunskaper om arbetet och de eventuella riskerna. Vidare
skall medarbetarna ha kunskap om hur arbetet skall bedrivas för att ohälsa och olycksfall
skall förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö i övrigt skall uppnås.

Kompetensutveckling sker fortlöpande.

Företagshälsovård

Företagshälsovården skall vara en resurs när det gäller arbetsmiljöarbetet och hjälpa till att minska antalet olyckor och arbetsskador, men också hjälpa till att göra företaget till en attraktiv och trevlig arbetsplats där personalen trivs. Det kan exempelvis röra sig om undersökning och bedömning av såväl fysiska som psykosociala risker samt förslag på åtgärder och genomförandet av dessa. Företagshälsovården är också en viktig resurs när rehabiliteringsutredningar skall göras.