Rutin för personlig hygien, förvaring och märkning av kemikalier

Förvaring

Alla kemiska produkter skall förvaras och märkas enligt anvisningarna på säkerhetsdatabladet.
• Kemikalier får inte förvaras tillsammans med brännbart material och gasflaskor.
• Förvara inte syror och baser tillsammans.
• Förvara inte starka syror och organiska ämnen tillsammans.
• Förvara inte kraftigt oxiderande ämnen tillsammans med oxiderbara ämnen.
• Etrar och andra peroxidbildande ämnen skall förvaras mörkt och svalt i tättslutande kärl.
• Kemikalier skall förvaras med lock då de inte används.
• Kylskåp och frysskåp för förvaring av kemikalier skall vara av sådan typ som är speciellt konstruerade för detta ändamål. Kemikalier och liknande får ej förvaras i kylskåp eller frysskåp som är avsett för förvaring av mat.
• Öppna golvbrunnar får inte förekomma i kemikalieförråd. Om golvbrunn finns skall denna förses med skydd som förhindrar att läckage kan ske. Detta innebär exempelvis tättslutande lock, manuell öppnings- och stängningsfunktion på brunnen eller annan jämförbar anordning.
• Utrustning för hantering och sanering av spill skall finnas förberedd och vara anpassad till de kemikalier som förvaras. Det är lämpligt att utrustningen placeras på utsidan av kemikalieförrådet.
• Det är viktigt att brandklassningen av förvaringsskåp och förråd stämmer med de typer och mängder av kemikalier som förvaras där.
• Brännbart material skall förvaras i brandsäkra skåp eller i separata utrymmen.

Märkning

Kemikalierna skall normalt förvaras i sina originalförpackningar. Behöver du mindre mängd av ett ämne skall den nya förpackningen vara lämplig för ändamålet. Märkningen skall ske i enlighet med originalförpackningen. Det skall alltid gå att förstå vilket ämne förpackningen innehåller och vilka risker som föreligger.

Personlig hygien

Rökning är förbjuden inom företagsområdet. Är du rökare tänk på att tvätta händerna innan du tar i cigaretten. Kemiska ämnen kan annars överföras via hudkontakt och inandning.
• Tvätta omedelbart kemikaliespill från huden. Läs i säkerhetsdatabladet eller fråga närmsta chef om du känner dig osäker på vad som skall göras.
• I lokaler där kemikalier hanteras får matvaror varken förvaras eller förtäras.
• Arbetskläderna skall hållas rena. Har du varit i kontakt med kemikalier så duscha innan du går hem.