Riskbedömning med handlingsplan – inför ändring i verksamhet (Konsekvensbedömning)

Syfte

När ändringar i verksamheten planeras, ska arbetsgivaren bedöma om ändringarna medför risker för ohälsa eller olycksfall. Syftet med bedömningen är att identifiera och bedöma de tänkbara riskerna för ohälsa och olycksfall som ändringen kan medföra. Riskbedömningen används som underlag till beslut om vilka åtgärder som behöver vidtas för att man ska få en säker arbetsmiljö.

Medverkande

Verksamhetsansvarig chef där ändringen ska ske ansvarar för att riskbedömning genomförs. Arbetsledare och skyddsombud i verksamheten ska medverka medan berörda medarbetare kan vid behov medverka. Arbetsmiljöingenjör från Företagshälsovården kan medverka som partsneutral expertresurs.

Frekvens

Riskbedömning ska genomföras innan förändring genomförs, i planeringsskedet, och ska avse tiden efter genomförd förändring. Bedömningen ska utgå från den planerade ändringen, som inte utgör en del av den dagliga, löpande verksamheten, samt de eventuella risker som ändringen kan medföra.

Område 

Riskbedömning ska genomföras exempelvis vid:

 • Personalförändringar ex. personalneddragning
 • Organisationsförändringar
 • Verksamhetsförändring
 •  Förändrade arbetstider
 • Utökat arbetsinnehåll
 • Nya arbetslag eller gruppsammansättningar
 • Ändrade arbetsuppgifter eller arbetsmetoder
 • Om- och nybyggnationer

Genomförande

Riskbedömningen dokumenteras på blankett, Riskbedömning med handlingsplan – ändring i verksamhet. Riskerna noteras och bedöms, åtgärder föreslås, ansvarig för åtgärder utses samt klart datum på eventuella åtgärder som ska vidtas bestäms.

 • Precisera den eller de ändringar som planeras.
  - Vad består ändringarna av?
  - Var ska ändringarna genomföras?
  - Vilka arbetstagare eller grupper av arbetstagare berörs av ändringarna?
 • Gör riskbedömningen
  - Bedöma vilka risker utifrån ett MTO-perspektiv (Människa, Teknik och Organisation)
  som ändringarna kan medföra.
 • Åtgärda
  - Åtgärda de risker som kommit fram.
 • Protokollet undertecknas

Uppföljning

Uppföljning av genomförda åtgärder sker 2 gånger per år vid arbetsplatsträffar.