Riskbedömning med handlingsplan – befintliga risker

Syfte

Syftet med att genomföra riskbedömningar är att identifiera och bedöma riskerna i verksamheten. Riskbedömningen används som underlag till beslut om vilka åtgärder
som behöver vidtas för att man ska få en säker arbetsmiljö. På köpet får man ett ökat riskmedvetande för dem som deltar i processen.

Medverkande

Verksamhetsansvarig chef ansvarar för att riskbedömning genomförs. Arbetsledare och skyddsombud i verksamheten ska medverka. Berörda medarbetare och arbetsmiljöingenjör från Företagshälsovården kan medverka vid behov.

Frekvens

Inventera och bedöma befintliga risker i verksamheten. Därefter ska riskbedömningen revideras en gång per år.

Område och gällande föreskrifter

Riskbedömning ska genomföras exempelvis på:

 • Arbetsmetoder
 • Psykosocial påfrestning ex. stress, arbetsbelastning e.d.
 • Verktyg och utrustning
 • Krav i Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter ex.
  - Gravida och ammande arbetstagare
  - Användning av lyftanordningar och lyftredskap
  - Användning av truckar
  - Användning av arbetsutrustning (maskiner)
  - Kemiska arbetsmiljörisker
  - Buller
  - Belastningsergonomi
  - Ensamarbete m.fl.

Genomförande

 • Genomgång av föregående riskbedömning och ev. revidering av denna.
 • Inventering av fysiska- och psykosociala risker.
 • Riskbedömningen genomförs utifrån ett MTO-perspektiv (Människa, Teknik och Organisation)
 • Riskbedömningen dokumenteras på blankett, Riskbedömning – allmän. Riskerna noteras och bedöms, åtgärder föreslås, ansvarig för åtgärder utses samt klart datum på eventuella åtgärder som ska vidtas bestäms.

Uppföljning

Uppföljning av genomförda åtgärder sker 2 gånger per år vid arbetsplatsträffar samt vid nästa riskbedömning.