Regelverket inom arbetsmiljön

Arbetsmiljöarbetet skall styras av Arbetsmiljölagen (1977:1160) som trädde i kraft 1978.
I anslutning till lagen har regeringen utfärdat Arbetsmiljöförordningen.

Arbetsmiljöverket har befogenhet att utfärda föreskrifter inom de ramar lag och förordning anger. Dessa föreskrifter anger närmare krav och skyldigheter beträffande specifika områden för arbetsmiljön.

Arbetsgivare och chefer, på olika nivåer, skall känna till gällande regler. Vidare skall enligt arbetsmiljöförordningen dessa lagar och regler finnas tillgängliga på arbetsstället.

Utöver ovanstående regler kan det krävas interna arbetsmiljöregler och/eller instruktioner.

Föreskrifter

Arbetsmiljöverkets gällande föreskrifter finns att tillgå på Internet www.av.se under Lag och rätt, Föreskrifter (AFS).