Nyanställning

Inledning

Hur man blir bemött som nyanställd präglar intrycket av Schröder Skadeteknik AB som arbetsgivare. Varje nyanställning innebär en stor investering för företaget. Det måste därför avsättas tillräcklig tid och engagemang för att se till så den nyanställde kommer rätt in i arbetet och gemenskapen. Introduktion ska genomföras vid nyanställning, både vid tillsvidare- och visstidsanställning samt vid återkomst efter längre tids ledighet.

Syfte och mål

Målet med introduktionen är att den nyanställde ska känna sig välkommen till Schröder Skadeteknik AB, till sin nya arbetsplats och till sina nya arbetskamrater. Syftet är att medarbetaren snabbt ska komma in i sina arbetsuppgifter och i arbetsgemenskapen. Introduktionen ska inleda en positiv utvecklingsprocess och se till så att medarbetaren får en bra start hos oss.

Detta når vi genom att:
• ge information om anställningsvillkor, säkerhetsföreskrifter och policy.
• underlätta anpassning till arbetsgrupp och miljö.
• ge en bred och allmän positiv syn på företaget.
• ge information om företaget.
• klargöra företagets förväntningar och krav på den anställde.
• få den nyanställde att känna sig välkommen och väl omhändertagen.

Genomförande

Introduktion ska genomföras vid nyanställning och vid återkomst efter längre tids ledighet. Huvudansvarig för introduktionens utformning, tidplan och genomförande är ansvarig chef alt arbetsledare.

Efter anställningsbeslut, innan första dagen

  • Informera blivande arbetskamrater.
  • Arbetsledaren bokar in tillräcklig tid för att ta emot.
  • Meddela övrig berörd personal att en nyanställd kommer och när den skall börja.

Första arbetsdagen och tiden närmast därefter

  • Hälsa välkommen med ett personligt mottagande av arbetsledare.
  • Rundvandring, presentation av arbetsplatsen och arbetskamraterna, omklädningsrum etc.
  • Presentera skyddsombud och fackliga företrädare.
  • Genomför en introduktion med hjälp av checklista som signeras av arbetsgivare och nyanställd.
  • Ha regelbunden kontakt med den nyanställde.
  • Planera uppföljningssamtal.

Uppföljningssamtal

1. Kontrollera att all information som lämnats tidigare har uppfattats rätt.

2. Visa intresse för den anställde genom öppna frågor typ:
”Vad tycker du om …?”
”Hur trivs du med ….?”
”Vad är dina intryck av …?”
”Vad har du för synpunkter på …?”
”Finns det något du är osäker på ..?

Ha därefter återkommande kortare eller längre samtal, så det blir naturligt för den nyanställde att vända sig till sin chef i olika frågor.