Kemikaliehantering

Syfte

Syftet med denna rutin är att hantering av kemikalier ska genomföras på ett systematiskt, säkert och miljöanpassat sätt utifrån lagkrav och från Schröder Skadeteknik AB:s verksamhet.

Definitioner

Följande definitioner används för kemikaliehanteringen på Schröder Skadeteknik AB:

Hantering

En verksamhet eller åtgärd som innebär att en kemisk produkt bearbetas, behandlas, förpackas, förvaras, transporteras, används, omhändertas, destrueras eller är föremål för något annat jämförbart förfarande.

Kemisk produkt

Kemiskt ämne eller blandning av kemiska ämnen som tillverkats eller utvunnits och vars funktion främst bestäms av dess kemiska sammansättning eller utgör avfall.

Ansvar

Nivå 1 (enligt dokument 03.01) ansvarar för:
• att bevaka lagkrav gällande kemikalier inom arbetsmiljöområdet.
• att granska och godkänna kemikalier enligt Vision Zero arbetet.
• säkerställa att kemikalieinventeringar genomförs årligen.
• att hantering av kemikalier sker enligt upprättade rutiner.
• att ansvariga gällande kemikaliehantering finns utsedda och att dessa personer har rätt kompetens. (om du fördelar vidare)
• att tillräcklig utbildning och information om riskerna, ges till de som hanterar kemikalier.
• att dokumenterade rutiner finns för kemikaliehanteringen på arbetsplatsen.
• att lagkrav gällande kemikalier uppfylls (t.ex. att förteckningar med årsförbrukningar finns upprättade, att förteckning på personer som exponeras för CMR-ämnen finns upprättade och att riskbedömningar av kemikalier utförs).
• att Schröder Skadeteknik AB har en effektiv organisation för inköp av kemikalier.
• att korrekt och aktuellt säkerhetsdatablad finns tillgängligt i pärm SDB.
• att det finns en beredskapsplan om riskbedömningen visar att det kan uppkomma olyckor och nödsituationer som kräver omedelbara åtgärder för att skydda arbetstagare.

Användare av kemikalier ansvarar för:
• att alltid noga läsa igenom säkerhetsdatabladet och texten på förpackningen när du skall använda en produkt där du inte väl känner till riskerna. Kontakta VD om du känner dig osäker på hanteringen.
• att använda personlig skyddsutrustning (ex handskar, ansiktsmask) där så krävs.
• att överblivna kemikalier och farligt avfall skall hanteras enligt informationen i säkerhetsdatabladet.
• att Första Hjälpen utrustning skall finnas tillgänglig.
• att arbetslokalerna städas regelbundet. Spill av kemikalier får inte förekomma på golven.
• att man bara hanterar de kemikalier som man har kunskap om.
• att man följer de rutiner som är framtagna för aktuell kemikalie eller arbetsmoment.

Genomförande

Inköp

Enligt produktvalsprincipen ska man undvika sådana kemiska produkter som kan ersättas med mindre farliga. Användare av kemikalier ska kontrollera om användning har skett tidigare och om aktuellt säkerhetsdatablad finns tillgängligt. Information ska hämtas från VD eller motsvarande kemikalieregister.
När leverans skett ska kemikalien registreras i SDB eller annat register.
Årsförbrukning ska förtecknas för de kemikalier som används i stora mängder (exempelvis grovrent) samt för ämnen som är särskilt farliga. Årsförbrukning kan tas fram genom statistik av inköpta mängder som kan tillhandahållas av leverantörer.

Användning

Användning ska ske på ett miljömässigt och säkert sätt. Innan kemikalier används ska en riskbedömning göras om kemikaliens och dess tillämpnings eventuella miljö- och/eller hälsorisker. I bedömningen ska framgå hur kemikalien ska hanteras. Bedömningen ska dokumenteras och sparas. Innan användning av CMR-ämnen görs ska en särskild bedömning göras då särskilda krav föreligger gällande dessa ämnen.
Användare av kemikalier ska ha relevant kompetens. Detta ska säkerställas genom behovsrelaterad, fortlöpande utbildning och information.
Om arbete med CMR-klassade kemiska produkter lett till en exponering som varit så hög att risk för ohälsa finns ska de exponerade registreras i ett register (bevaras i 40 år). Detta ska göras av närmaste chef/eller annan utsedd person.

 OBS: Schröder Skadeteknik AB hanterar en mindre mängd brandfarliga kemikalier. Dessa förvaras i ett brandskåp strax innanför porten till vänster.