Första hjälpen och krisstöd

Inledning

Första hjälpen

Med första hjälpen menas de hjälpinsatser som måste vidtas direkt då en person skadats eller blivit akut sjuk. Det kan exempelvis vara att hålla en person vid liv fram till att ambulansen kommer eller att minska skador genom att genast spola ögonen om någon fått stänk av frätande ämnen. Första hjälpen innebär också att se till att den skadade eller sjuke kommer under vård.

Krisstöd

En kris uppstår då våra erfarenheter och inlärda reaktionssätt inte är tillräckliga för att förstå och psykiskt kunna hantera en speciell situation. Vi vet alltså inte hur vi ska hantera händelsen. En kris kan utlösas av ovanliga och oväntade händelser, exempelvis en arbetsolycka eller en situation där jag blivit utsatt för våld eller hot. Vidare kan det röra sig om förlust av anhörig, arbetskamrat, identitet, social position, ekonomisk trygghet eller anseende.

Med krisstöd menas det omedelbara omhändertagandet av en person i kris samt eventuella efterföljande professionella insatser. Såväl den drabbade som de som varit med kan behöva krisstöd.

Kunskap och information

De som är verksamma på arbetsplatsen ska få information om riskerna och hur första hjälpen är organiserad. Dessutom behöver chefer och arbetsledare ha vissa kunskaper inom området. Kunskap och information enlig nedan:

 • Samtliga arbetstagare ska veta var utrustningen för första hjälpen finns.
 • Samtliga chefer och arbetsledare ska ha kunskap om kris och krisstöd.
 • Beredskapen för krisstöd ska vara känd hos de anställda och alla ska vara klara över sin uppgift.
 • Alla medarbetare ska veta vem som kan ge första hjälpen på arbetsplatsen.
 • Varje avdelning ska ha aktuell lista på namn och telefonnummer till närmsta anhörig.
 • Anslag ska finnas på varje avdelning med uppgift om:
  - var utrustning för första hjälpen finns,
  - vem som kan ge första hjälpen,
  - telefonnummer till larmtjänst och taxi samt
  - adress och ev. färdbeskrivning till arbetsstället

Instruktion första hjälpen och krisstöd

Blankett Instruktion med checklista för första hjälpen och krisstöd – Vad gör jag vid en olycka? skall vara ifylld och uppsatt på arbetsplatsen.

 • Följande uppgifter skall fyllas i för arbetsplatsen:
  - arbetsplatsens benämning
  - adressen till arbetsplatsen samt färdbeskrivning dit.
  - var första hjälpen utrustningen finns uppsatt.
  - vilka som är samariter på arbetsplatsen.
 • Larmrutiner
 • Checklista för fortsatta åtgärder efter en allvarlig olycka eller annan allvarlig händelse, avsedd att användas av ansvarig chef.

Krisorganisation med ansvar - VD

Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. VD har alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar medan arbetsuppgifterna fördelas i organisationen. VD ansvarar således för att:

 • det finns rutin, instruktion och riskbedömning för första hjälpen och krisstöd samt att dessa sprids ut i organisationen.
 • det finns en organisation för första hjälpen och krisstöd.
 • berörda ansvariga chefer har kompetens och kunskap om kris och krisstöd.
 • tillräckligt antal medarbetare genomgår första hjälpen utbildning.
 • kontaktnät finns med ex. företagshälsovård, POSUM-grupp eller liknande.
 • anhörigförteckning upprättas och hålls aktuell.
 • utan dröjsmål (inom 24 timmar) meddela Arbetsmiljöverket om allvarliga olyckor
  eller annat som lett till dödsfall eller svårare personskada eller när flera samtidigt drabbats av arbetsskada. Anmälan avser även händelser som inneburit allvarlig fara för liv eller hälsa, allvarligt tillbud.
 • arbetsskadeanmälan till Försäkringskassan görs tillsammans med den drabbade och skyddsombud.

Hit kan du vända dig för att få hjälp

Företagshälsovården
Den företagshälsovård som Schröder Skadeteknik AB har avtal med heter HELSA.
Tel nummer Hässleholm: 0451–384080
Tel nummer Kristianstad: 044–7802100

POSOM-grupp
POSOM-gruppen är kommunernas ledningsgrupp för samverkan kring psykiskt och socialt omhändertagande vid större olyckor och katastrofer. Gruppen kan snabbt organisera krisgrupper och grupper av stödpersoner.