Arbetsmiljöansvar med uppgiftsfördelning

Arbetsgivarens arbetsmiljöansvar

Huvudansvaret för arbetsmiljön vilar enligt arbetsmiljölagen på arbetsgivaren. Denne skall vidta
alla åtgärder för att förebygga ohälsa och olycksfall samt i övrigt uppnå en god arbetsmiljö såväl fysiskt som psykosocialt. VD har alltid kvar sitt arbetsmiljöansvar medan arbetsuppgifterna fördelas i organisationen.

Arbetsmiljöuppgifterna bör i så stor utsträckning som möjligt tilldelas den som i praktiken har möjlighet att överblicka verksamheten och ingripa mot olycksrisker och övriga arbetsmiljöbrister.
De som får uppgifter i arbetsmiljöarbetet skall ha tillräckliga kunskaper och kompetens samt befogenheter och resurser (ex. ekonomiska, personella, tekniska och tidsmässiga). En väl
utförd uppgiftsfördelning i organisationen bidrar till att arbetsmiljöarbetet blir en naturlig del
av verksamheten samt skapar tydlighet och trygghet.

Den som i en enskild fråga inte anser sig ha tillräcklig kunskap, kompetens, befogenheter eller resurser har rätt att återföra uppgiften till en högre nivå.

Även om VD och chefer har fördelat arbetsmiljöuppgifter till medarbetare i organisationen så har dessa kvar sitt uppföljningsansvar. Detta innebär att de löpande skall följa upp hur det går för medarbetarna som fått uppgifter att lösa.

Arbetsmiljöansvar med uppgiftsfördelning

Nivå 1. VD

VD har arbetsmiljöansvar enl. arbetsmiljölagen (AML) och skall således tillse att:

 • i samverkan ta fram arbetsmiljöpolicy och arbetsmiljömål för verksamheten.
 • konkreta arbetsmiljömål tas fram för verksamheten.
 • uppgiftsfördelning klart visar vem i organisationen som driver arbetsmiljöarbetet inom
  vilket område.
 • var och en lämnar skriftligt erkännande över uppgiftsfördelningen.
 • samverkan med arbetstagarna som lagstiftning och avtal anger fungerar på avsett sätt.
 • det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) bedrivs enligt föreskrift.
 • rutiner för rehabilitering och arbetsanpassning utarbetas.
 • rutin för första hjälpen och krisstöd utarbetas.
 • rutin för samordningsansvaret vid såväl större som mindre arbeten tas fram.
 • fördela arbetsmiljöuppgifter till nivå 2, produktionschef ed., och se till att den medarbetare som får uppgifter har tillräcklig kunskap och kompetens samt befogenheter och resurser.

Nivå 2 Produktionschef ed.

Chef nivå 2 har från VD fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet tilldelade sig. Chef nivå 2, leder och planerar arbetet samt har en god överblick av verksamheten. Han/hon skall inom sitt arbetsområde således tillse att:

 • lagar, regler och avtal på arbetsmiljöområdet som rör verksamheten bevakas och följs.
 • återkommande genomföra undersökningar och riskbedömningar av den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Detta inkluderar konsekvensbedömningar vid planerade större ändringar i verksamheten.
 • åtgärder vidtas om det finns övergripande brister i arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet, samt om det förekommer övergripande risker för ohälsa eller olycksfall i arbetet.
 • handlingsplaner upprättas när åtgärder inte kan vidtas direkt.
 • vidtagna åtgärder följs upp för att se om effekten var tillfredsställande.
 • kraven för arbetsuppgifter och arbetstider för minderåriga uppfylls.
 • bedriva rehabilitering och arbetsanpassning enligt rutin.
 • personalmöten och utvecklingssamtal genomförs enligt företagets riktlinjer.
 • bedriva rehabilitering och arbetsanpassning enligt rutin.
 • rutiner för introduktion av nyanställd personal utarbetas.
 • rutiner för service och underhåll samt besiktning av maskiner, lyftanordningar, skyddsutrustning m.m. utarbetas.
 • kraven för hantering av truck och lift samt säkra lyft uppfylls.
 • första hjälpen och krisstöd vid behov fungerar enligt rutin.
 • nyanställd personal ges introduktion enligt rutin.
 • erforderliga tillstånd söks hos myndigheter avseende den löpande driften eller för förändrade/utökade förutsättningar.
 • att medicinska och tekniska kontroller/mätningar utförs enligt gällande arbetsmiljökrav.
 • omgående, utan dröjsmål, till Arbetsmiljöverket anmäla dödsfall, svårare arbetsolycka eller allvarligt tillbud.
 • anmäla arbetsskador till försäkringskassan.
 • utreda inträffad ohälsa, olycksfall och allvarligt tillbud.
 • uppmärksamma signaler från medarbetarna om psykisk och fysisk påfrestning eller ohälsa.
 • samordningsansvaret praktiskt fungerar vid större reparations- underhålls- och ombyggnads- arbeten. Även informera entreprenörer, leverantörer etc. om speciella risker på arbetsplatsen liksom att överenskomma vem som håller med skyddsutrustning, stegar, avspärrning - när och hur arbetet kan bedrivas osv.
 • fördela arbetsmiljöuppgifter till nivå 3 och se till att den medarbetare som får uppgifter har tillräcklig kunskap och kompetens samt befogenheter och resurser.
 • att till VD returnera sådana arbetsuppgifter för vilken erforderliga befogenheter, kompetens, kunskaper eller resurser saknas.

Nivå 3 Arbetsledare e.d.

Chef nivå 3 har från chef nivå 2 fått uppgifter i arbetsmiljöarbetet tilldelade sig. Chef nivå 3, har den dagliga tillsynen och kan på så vis bidra till att arbetsmiljö blir en naturlig del i verksamheten. Han/hon skall inom sitt arbetsområde således tillse att:

 • arbeta för att uppnå verksamhetens arbetsmiljömål.
 • lagar, regler och avtal på arbetsmiljöområdet som rör arbetsområdet följs samt delges medarbetarna.
 • instruktioner och säkerhetsföreskrifter utarbetas vid allvarliga risker i verksamheten. Samt informera berörd personal om dessa risker och hur man skyddar sig mot dem.
 • befintliga skydd och säkerhetsanordningar fungerar samt att erforderlig personlig skyddsutrustning användes.
 • gällande arbetstidsregler följs.
 • hänsyn tas till individuella förutsättningar för arbetet.
 • kontrollera att alla som hanterar truckar och liftar samt lyfter med hjälpmedel som travers e.d. har erforderlig utbildning och tillstånd. Vid behov initiera denna utbildning.
 • skyddsronder regelbundet genomförs.
 • service och underhåll samt besiktning av maskiner, lyftanordningar, tryckkärl m.m. genomförs enligt rutin.
 • övervaka så ordning och reda iakttas.
 • samordningsansvaret praktiskt fungerar vid smärre reparations- underhålls- och ombyggnads- arbeten. Även informera entreprenörer, leverantörer etc. om risker.
 • på arbetsplatsen liksom att överenskomma vem som håller med skyddsutrustning, stegar, avspärrning - när och hur arbetet kan bedrivas osv.
 • uppmärksamma signaler från medarbetarna om psykisk och fysisk påfrestning eller ohälsa.
 • att till produktionschef e.d. returnera sådana arbetsuppgifter för vilken erforderliga befogenheter, kompetens, kunskaper eller resurser saknas.

Nivå 4 Samtliga arbetstagare

Samtliga arbetstagare skall medverka till att uppnå en tillfredsställande arbetsmiljö. Enligt arbetsmiljölagen (AML) har således samtliga arbetstagare skyldighet att:

 • följa fastställda skyddsföreskrifter och instruktioner.
 • använda befintliga hjälpmedel och meddelad arbets-/lyftteknik.
 • använda föreskriven personlig skyddsutrustning.
 • omgående rapportera brister, skador och tillbud i arbetsmiljön till produktionsledaren samt aktivt medverka för en god lösning av bristerna.
 • delta i arbetsmiljöutbildningar och arbetsplatsträffar samt medverka i arbetsmiljöarbete.
 • omgående rapportera brister i arbetsmiljön till arbetsledaren samt aktivt medverka för en god lösning av eventuella brister.