Arbetsmiljöpolicy

Vår arbetsmiljö skall präglas av respekt och förtroende för individen samt vara säker och stimulerande.

Arbetsmiljöarbetet skall förebygga ohälsa och olycksfall samt främja, trivsel och samarbetet.

Huvudansvaret för företagets arbetsmiljöfrågor åvilar VD. Genom skriftlig fördelning har uppgifter i arbetsmiljöarbetet fördelas i organisationen.

Därvid gäller att alla ska:

 • förstå sin roll/uppgift
 • ha erforderliga kunskaper och kompeten
 • ha nödvändiga befogenheter
 • ha nödvändiga resurser (ex. ekonomiska, personella, tekniska och tidsmässiga)
 • ta sitt ansvar

Alla anställda måste visa ett personligt ansvar för hälsa och miljö i det dagliga arbetet samt följa givna instruktioner och rutiner. Man skall också vara uppmärksam på och genast rapportera eventuella risker och hot mot en god arbetsmiljö och även den yttre miljön.

Information och utbildning är en viktig del i detta arbete.

Lagstiftning och myndigheters bestämmelser och beslut utgör minimikrav.

Med utgångspunkt i företagets policy gäller följande säkerhetsprinciper:

 • att vid planering och utförande av arbeten skall arbetsförhållandena tillrättaläggas så att liv och hälsa inte äventyras
 • att orsaken till inträffade olyckor skall åtgärdas för att förhindra återupprepningar
 • att säkerheten skall vara prioriterad före produktion
 • att genomförandet och uppföljning av skyddsåtgärder åligger arbetsledningen som en del i det dagliga arbetet
 • att kunder, underleverantörer och inhyrd personal som arbetar på företaget skall följa företagets säkerhetspolicy och aktivt bidra till att skapa säkrare arbetsplatser
 • att ordna en tillfredsställande arbetsmiljö
 • att underhålla lokaler, maskiner, redskap, bilar och dylikt väl